Artikel 1. Definities en Uitgangspunten.

1.1. Verkoper: Q4All Academy, handelend onder Adviesbureau Schuurmans, gevestigd te Roosendaal en ingeschreven bij de KvK onder nummer 24274892 (hierna te noemen ‘Q4All‘).

1.2. Koper: Natuurlijke of rechtspersoon die met Q4All een Overeenkomst heeft afgesloten (hierna te noemen ‘cursist’).

1.3. Website: Internet site waarop Q4All haar opleidingen aanbiedt.

1.3. Product: Het online leveren van een product of dienst door Q4All aan cursist met alle materialen, die nodig zijn om een opleiding te kunnen volgen.

1.4. Overeenkomst: Wederzijdse akkoordverklaring inzake het leveren van en het deelnemen aan diensten, de opleiding betreffende, hierna te noemen ‘Overeenkomst ’.

1.5. Algemene Voorwaarden: De bepalingen uit het onderhavige document.

1.6. Schriftelijk: De wijze waarop correspondentie wordt gevoerd: in deze voorwaarden wordt e-mail als zijnde “schriftelijk” gehonoreerd mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 2. Aanmelding, Acceptatie, Overeenkomst en Herroepingsrecht.

2.1. Q4All biedt op haar website www.q4all-academy.nl een opleiding aan. De opleiding wordt aangeboden middels een volledige, duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de opleiding en van het bijbehorende relevante opleidingsmateriaal.

2.2. De omschrijving op de website vermeldt tenminste de volgende gegevens:

Omschrijving van de opleiding; duur van de opleiding (al dan niet flexibel); kosten van de opleiding en de betaling ervan (ineens of in termijnen); diverse betaalwijzen waaronder bankoverschrijving, iDeal of automatische incasso; afronding van de opleiding en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een certificaat en verwijzing naar de onderhavige Algemene Voorwaarden. Die Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen cursist en Q4All nadrukkelijk bekend gemaakt en maken integraal deel uit van de informatie die Q4All verstrekt.

2.3. Een cursist kan zich via de website aanmelden voor een opleiding.

Hiervoor is geen specifieke vooropleiding vereist, doch is enige kennis van het gebruik van een PC wel een noodzaak. Voor de aanmelding dient cursist diverse stappen op de website te volgen. Hierbij dient cursist, alvorens de aanmelding af te kunnen ronden, het vakje “ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” aan te vinken.

Dit is een absolute voorwaarde om het aanmeld proces te kunnen afronden.

2.4. Na voorgaande stappen te hebben doorlopen dient de aanmelding te worden afgerond door de betaling te doen. Dit gaat op de gebruikelijke Internet wijze en kent een gevarieerd aantal betalingswijzen waaronder een bankoverschrijving, automatische incasso, iDeal en andere. Bij iDeal (en soortgelijke) betalingswijze vindt de elektronische bevestiging direct plaats. Bij bankoverschrijvingen en automatische incasso wordt de Overeenkomst bevestigd nadat de betaling door H-IT is ontvangen.

2.5. In alle gevallen ontvangt cursist een factuur met btw-vermelding.

2.6. Nadat de betaling aan cursist is bevestigd is de Overeenkomst tot stand gekomen.

2.7. Uitsluitend door elektronische acceptatie van de offerte door cursist komt de Overeenkomst tot stand.

2.8. Q4All kan niet aan de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze Overeenkomst worden gehouden indien de cursist, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.9. Het is cursist niet toegestaan wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen, tenzij dit vooraf wordt besproken en door Q4All per mail wordt geaccordeerd.

2.10 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele door cursist opgevoerde Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.11. Bepalingen, eisen of voorwaarden gesteld door cursist die afwijken van, of niet voorkomen in, deze onderhavige Algemene Voorwaarden zijn voor Q4All alleen bindend indien en voor zover deze door Q4All uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

2.12. Er geldt een bedenktijd van 7 kalenderdagen vanaf het moment dat cursist de acceptatie van de offerte heeft bevestigd. Cursist kan gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail een onderbouwde verklaring te sturen dat cursist de overeenkomst wil ontbinden. Het herroepingsrecht is alleen mogelijk indien cursist een particulier is.

Artikel 3. Betaling, Betalingsachterstand en Incasso.

3.1. Zoals in artikel 2 is omschreven kan de betaling van de opleiding plaatsvinden middels de op de website aangegeven betaalwijzen.

3.3. Indien cursist, bij betaling in termijnen, na het verstrijken van de betalingstermijn niet heeft betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Verder is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Q4All.

3.4. Indien cursist achteraf bezwaren heeft tegen de hoogte van de factuur schort daarmee de betalingsverplichting niet op.

3.5. Cursist is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.6. Indien automatische incasso voor de betaling van cursusgeld is overeengekomen zal, bij weigering of storno van de automatische incasso, aan cursist een bedrag van (minimaal) € 15,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht waartoe, op een van de volgende facturen, het bedrag van de automatische incasso automatisch zal worden verhoogd met deze administratiekosten.

3.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar wanneer cursist in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt dan wel indien er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van cursist wordt gelegd.

3.8. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cursist. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door cursist verschuldigde lesgeldbedrag.

3.9. Cursist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Q4All. Indien cursist de betaling heeft overgedragen aan derden (zoals een werkgever) berust de verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling nog steeds bij cursist.

3.10. In bovenstaande gevallen heeft Q4All voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen en/of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor cursist.

Artikel 4. Duur van de Overeenkomst.

4.1. De duur van de Overeenkomst is gelijk aan de duur van de cursus. De overeenkomst gaat in op het moment van inschrijving en zal de duur van 12 maanden niet overschrijden.

4.2. De Overeenkomst eindigt direct na het afloop van de overeengekomen studieperiode en zal niet automatisch worden verlengd. Indien cursist om motiverende reden die periode wil verlengen dient hiertoe een verzoek te worden ingediend bij Q4All.

4.3. Cursist verbindt zich, bij het aangaan van de Overeenkomst, voor de gehele studieduur en het volledige lesgeld.

4.4. Indien cursist de opleiding voortijdig wenst te beëindigen heeft cursist geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het betaalde lesgeld.

4.5. Indien cursist de opleiding wenst op te schorten, kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij Q4All.

4.6. Q4All behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvragen voor verlenging op opschorting af te wijzen.

4.7. Cursist kan zich nimmer beroepen op schadevergoeding indien Q4All een aanvraag tot verlenging op opschorting afwijst.

Artikel 5. Lesmateriaal en Modules.

5.1. Al het voor cursist benodigde studiemateriaal wordt door Q4All on-line aan cursist geleverd.

5.2. Cursist mag het verkregen materiaal uitsluitend gebruiken voor zijn persoonlijke studie en niet afstaan of doorverkopen aan derden.

5.3. Cursist is niet toegestaan het verkregen lesmateriaal te gebruiken voor het eigenhandig geven van opleidingen welke zijn gerelateerd aan de bij Q4All gevolgde opleiding.

5.4. De opleiding bestaat uit modules. Bij de start van de opleiding worden alle modules geactiveerd.

5.5. Nadat een module is doorlopen dient cursist de functie “voltooien” aan te klikken waarmee de module als voltooid wordt gekenmerkt. Dit kan éénmaal per module plaatsvinden.

5.6. Reeds voltooide modules kunnen later te allen tijde worden geopend en bekeken.

5.7. De opleiding is afgerond wanneer alle modules zijn doorlopen en voltooid. Dit dient te gebeuren binnen de in de Overeenkomst gestelde doorlooptijd van de opleiding.

Artikel 6. Studiebegeleiding, Studentenplatform en Helpdesk.

6.1. Cursist wordt, indien dat in de Overeenkomst is bepaald, tijdens de opleiding begeleid door Q4All door middel van elektronische ondersteuning.

6.2. Vragen met betrekking tot de inhoud van de opleiding dient cursist via het contactformulier in te dienen bij Q4All.

6.3. Vragen van administratieve aard dienen via het contactformulier op de contactpagina te worden ingediend aan Q4All.

6.4. Het indienen van vragen via het contactformulier kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

6.5. Q4All houdt voor de beantwoording van de vragen een termijn van max. 48 uur aan.

Artikel 7. Afronding studie en Certificaten.

7.1. Cursist bepaalt in principe zelf of en wanneer de opleiding is afgerond. Dat laat onverlet dat de in artikel 4.1 genoemde termijn van Overeenkomst niet mag worden overschreden.

7.2. Indien cursist een elektronisch certificaat wenst te ontvangen moeten alle modules van de opleiding zijn doorlopen én als voltooid zijn gemarkeerd.

7.3. Het elektronische certificaat (gratis) wordt door Q4All verstrekt als aan de eisen van activatie, doorloop en voltooiing is voldaan, ongeacht de kwaliteit van dat proces.

7.3. Indien cursist een persoonlijk en handmatig ingevuld certificaat wenst te ontvangen dient cursist dit aan te vragen bij Q4All. Voor dit certificaat worden kosten doorberekend.

Artikel 8. Intellectuele Eigendom.

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op al het, in het kader van de Overeenkomst, geleverde materiaal zowel als onderdelen daarvan, berusten uitsluitend bij Q4All of, in voorkomende gevallen, bij diens licentiegevers.

8.2. Cursist mag géén wijzigingen aanbrengen in de beschikbaar gestelde materialen.

8.3. Cursist verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst en zal het opleidingsmateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan beoogd in de Overeenkomst en evenmin vermenigvuldigen.

8.4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht en een schending van de Overeenkomst. Q4All kan een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling opeisbaar stellen, onverminderd het recht van Q4All op schadevergoeding wegens schending van het auteursrecht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1. De aansprakelijkheid van Q4All is te allen tijde beperkt tot maximaal het door cursist betaalde lesgeld.

9.2. Het door Q4All verstrekte opleidingsmateriaal, verband houdend met de opleiding, is zorgvuldig door Q4All zelf ontwikkeld en/of samengesteld. Q4All is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van eventuele foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of boze opzet van de kant van Q4All.

9.3. Q4All behoudt zich het recht voor een cursist te weigeren, te schorsen en/of te verwijderen en daarmee de Overeenkomst te beëindigen. Cursisten die zich niet confirmeren aan de vigerende sociale norm dan wel frauduleuze handelingen plegen, kunnen per direct worden geschorst van de opleiding.

9.4. Q4All is niet aansprakelijk voor eventuele vermeende schade welke cursist claimt te hebben gehad aan diens eigen hardware als gevolg van het gebruik van het door Q4All ter beschikking gestelde (digitale) lesmateriaal.

9.5. Q4All is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgen, in welke vorm dan ook, van storingen die worden veroorzaakt door het electriciteitsnet, Internet of anderszins. Een en ander onder verwijzing naar artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 10. Privacy en Cookies.

10.1. CSM zal aan cursist, bij het aangaan van een Overeenkomst, vragen om persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en emailadres.

10.2. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal Q4All de door cursist verstrekte persoonlijke gegevens opnemen in de administratie van Q4All.

10.3. Q4All zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de Overeenkomst.

10.4. De door cursist verstrekte persoonsgegevens zullen door Q4All nooit aan derden worden verstrekt en evenmin worden gebruikt voor andere doeleinden dan beoogd in de Overeenkomst.

10.5. Q4All zal alle persoonsgegevens van cursist verwijderen na afloop van de Overeenkomst, zulks binnen de wettelijk gestelde (bewaar)termijnen.

10.6. Indien cursist bezwaar heeft tegen het gebruik van de persoonsgegevens, dan wel van mening is dat deze gegevens niet correct zijn gebruikt, kan cursist bezwaar maken.

10.7. Het in artikel 10.6. genoemde bezwaar dient aan Q4All te worden gezonden binnen een termijn van 14 dagen na het moment waarvan cursist meent dat onjuist gebruik heeft plaatsgevonden.

10.8. Q4All maakt gebruik van cookies omdat het programma zonder cookies niet werkt. Cookies zijn nodig voor het inloggen in en het behoud van de sessie.

10.9. Bij het aangaan van de Overeenkomst accepteert cursist tevens het gebruik van cookies en zal ten aanzien hiervan nimmer bij Q4All aansprakelijkheid vorderen.

Artikel 11. Klachten, Geschillen en Recht.

11.1. Indien cursist een klacht heeft dient deze schriftelijk of per email te kenbaar te worden gemaakt aan Q4All.

11.2. Q4All zal alle inspanning verrichten om de klacht op te lossen en zal proberen de klacht op te lossen binnen een termijn van 10 werkdagen.

11.3. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Q4All is gevestigd.

Artikel 12. Storingen, Onderhoud en Overmacht.

12.1. In alle voorkomende gevallen van overmacht, zoals bijvoorbeeld en enuntiatief het uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel zal de Overeenkomst worden beëindigd indien de overmacht situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd.

12.2. Indien bovenstaande situatie zich voordoet is Q4All niet verplicht tot enige schadevergoeding in de richting van cursist.

12.3. Q4All behoudt zich het recht voor om de technische systemen, inclusief haar website of gedeelten daarvan, zonodig aan te passen en op te waarderen om de functionaliteit te verbeteren.

12.4. Q4All verplicht zich om cursist tijdig te informeren over voorgenomen werkzaamheden welke niet direct het gevolg zijn van een storing zoals hierboven genoemd in artikel 12.1.

12.5. Q4All zal zich inspannen om, in geval van het niet kunnen uitvoeren van de opleiding door storingen, onderhoud of andere oorzaken zoals genoemd in artikel 12.1., cursist te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

12.6. Q4All is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een zodanige buitengebruikstelling of de anderszins hierboven genoemde artikelen. Een en ander onder verwijzing naar artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden.

13.1. Q4All behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2. Wijzigingen gelden tevens ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Q4All dan wel per elektronische berichtgeving aan cursist.

13.3. Indien cursist een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren kan hij, tot aan de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen, waarvan hij Q4All per elektronische mail in kennis dient te stellen.

13.4. Cursist dient het bezwaar, zoals omschreven in artikel 13.3. uiterlijk vóór de datum, waarop de wijzigingen in werking treden, aan Q4All kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 14. Slotbepalingen.

14.1. Q4All én cursist dienen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante persoonlijke informatie.

14.2. Indien een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst onvolledig of nietig blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Q4All behoudt zich in dat geval het recht voor om de Overeenkomst te wijzigen en aan te passen, waarbij getracht dient te worden dat de initiële Overeenkomst zoveel als mogelijk wordt benaderd.

14.3. Informatie en mededelingen op de website van Q4All zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Indien er zich, op welke wijze dan ook, inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst ontstaat, dan prevaleert de Overeenkomst.

14.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per brief, mits de identiteit en integriteit van de e-mail of de brief voldoende vaststaat.

14.5. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

14.6. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

Bijgewerkt te Roosendaal, oktober 2018